Computerspeciaalzaak
sinds 1993

Computershop Verweij vof | St. Jacobslaan 118 | 6533 BW Nijmegen | T (024) 350 08 76 | info@verweijcomputers.nl

 

terug naar beginpagina
privacyverklaring

Download privacyverklaring (PDF)

Privacy

Dit is de privacyverklaring van Computershop Verweij vof, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 10039098.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van gegevens door Computershop Verweij vof.

Computershop Verweij vof respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Computershop Verweij vof. U dient zich ervan bewust te zijn dat Computershop Verweij vof niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen.

Privacyreglement Computershop Verweij vof

1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

De wet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Persoonsgegevens: elk gegeven over een herkenbaar persoon;

Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen rond persoonsgegevens. Daaronder bedoelen we in elk geval: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens;

Bestand: een geheel van persoonsgegevens, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;

Verantwoordelijke: degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Bewerker: degene die voor de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen;

Betrokkene: degene over wie een persoonsgegeven gaat;

Derde: ieder ander dan de betrokkene, de verantwoordelijke of de bewerker die gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;

Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;

Toestemming van de betrokkene: elke vrije wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat persoonsgegevens over hem worden verwerkt;

Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;

Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.

2. Bereik

Dit reglement geldt voor de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het geldt ook voor niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn of worden opgenomen.

Dit reglement geldt voor Computershop Verweij vof en gaat over de verwerkingen van persoonsgegevens van klanten.

3. Doel

Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens van klanten is het nu en in de toekomst te beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het registreren van aangekochte goederen, verleende diensten en uitgevoerde service met als einddoel het in kaart brengen van alle geleverde goederen en daarbij behorende garantietermijnen.

Geregistreerde persoonsgegevens worden daarnaast gebruikt om garantie aan te vragen (indien betrokkene dit niet zelf kan doen) en aanspraak op garantie en service door te geven aan desbetreffende leveranciers.

4. Verantwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid

Computershop Verweij vof is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de gegevens.

Computershop Verweij vof zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van gegevens.

5. Rechtmatige verwerking

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Persoonsgegevens dienen - gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt – toereikend en ter zake dienend te zijn; er worden niet meer persoonsgegevens verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie nodig is.

Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:

-De betrokkene voor de verwerking zijn schriftelijke toestemming heeft verleend;

-De gegevensverwerking nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is (bijvoorbeeld de koopovereenkomst met betrokkene) of voor handelingen, op verzoek van betrokkene, die nodig zijn voor het sluiten van een overeenkomst;

-De gegevensverwerking nodig is om een wettelijke verplichting van Computershop Verweij vof na te komen;

-De gegevensverwerking nodig is vanwege een belang van Computershop Verweij vof of van een derde, tenzij dat belang strijdig is met het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt en dát belang voorgaat.

Ieder die handelt onder het gezag van Computershop Verweij vof verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van Computershop Verweij vof, behalve in geval van afwijkende wettelijke verplichtingen.

6. Gegevensverwerving

Gegevens verkregen bij betrokkene:

Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen, deelt Computershop Verweij vof de betrokkene mede wat het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd is, tenzij de betrokkene dat doel al kent.

Computershop Verweij vof verstrekt de betrokkene nadere informatie voor zover dat - gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij zijn verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt - nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

Gegevens elders verkregen:

Bij verkrijging van gegevens buiten de betrokkene om deelt Computershop Verweij vof de betrokkene mede van wie hij deze gegevens heeft gekregen en wat het doel is van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd.

Dit is niet van toepassing indien de hierboven bedoelde mededeling onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. In dat geval legt de Computershop Verweij vof de herkomst van de gegevens vast.

Dit is evenmin van toepassing indien de vastlegging of verstrekking bij of krachtens de wet is voorgeschreven. In dat geval dient Computershop Verweij vof de betrokkene op diens verzoek te informeren over het wettelijk voorschrift dat tot vastlegging of verstrekking van de hem betreffende gegevens.

7. Recht op inzage

De betrokkene heeft het recht verwerkte gegevens die op zijn persoon betrekking hebben in te zien.

Computershop Verweij vof deelt een ieder op diens verzoek - zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek - schriftelijk mee of persoonsgegevens worden verwerkt die hem betreffen.

Als dat het geval is, verstrekt Computershop Verweij vof de verzoeker desgewenst - zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek - schriftelijk een volledig overzicht daarvan met informatie over het doel of de doelen van de gegevensverwerking, de gegevens of categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens alsmede de herkomst van de gegevens.

8. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering

Recht op correctie en aanvulling:

Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat Computershop Verweij vof over tot verbetering, aanvulling van de over de verzoeker verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek van betrokkene bevat de aan te brengen wijzigingen.

Computershop Verweij vof deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of niet geheel wil voldoen, motiveert hij dat.

Computershop Verweij vof draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

Recht op verwijdering:

Een betrokkene kan volgens de wet AVG vragen om verwijdering van zijn persoonsgegevens in verband met zijn recht om vergeten te worden.

Hierbij wordt door Computershop Verweij vof een duidelijk onderscheid gemaakt tussen een betrokkene die een order heeft afgesloten en een betrokkene in het voortraject/offerte stadium.

Betrokkene in het voortraject/offerte stadium: betrokkene kan gebruik maken van het recht om vergeten te worden. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat Computershop Verweij vof over tot verwijdering van de over de verzoeker verwerkte persoonsgegevens.

Betrokkene die een order heeft afgesloten: betrokkene kan pas na lange tijd gebruik maken van het recht om vergeten te worden.

Verwijdering van de gegevens met betrekking tot de aankoop, verleende diensten en garantie zou tot gevolg hebben dat er geen recht meer kan zijn op garantie omdat er niet meer aan de garantievoorwaarden wordt voldaan. Bovendien heeft Computershop Verweij vof na aankoop een wettelijke bewaarverplichting ten aanzien van de fiscus.

9. Recht op verkrijging van persoonsgegevens

Betrokkenen hebben het recht de persoonsgegevens die zij hebben verstrekt aan een bedrijf, in een gestructureerde leesbare vorm verkrijgen, opdat ze die gegevens zelf kunnen opslaan of aan een ander bedrijf kunnen overdragen.

10. Bewaren van gegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden bewerkt.

Computershop Verweij vof verwijdert in principe 30 jaar na beëindiging van de aankoop en geleverde diensten, alle tot de persoon te herleiden gegevens, behalve als de wet een ander termijn aangeeft.

Als de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of de betrokkene een verzoek doet tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende gegevens binnen een termijn van drie maanden verwijderd. Betrokkene is zich daarmee bewust dat eventuele garantietermijnen en aanvragen op service komen te vervallen.

Verwijdering blijft echter achterwege wanneer redelijkerwijs is aan te nemen dat:

- het bewaren van groot belang is voor een ander dan de betrokkene;

- het bewaren op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of

- indien daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat.

11. Klachtenregeling

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij zich richten tot:

mr. M.G. Verweij

De rechter.

De Autoriteit Persoons Gegevens met het verzoek te bemiddelen en te adviseren in het geschil tussen de betrokkene en de verantwoordelijke.

12. Wijzigingen inwerkingtreding en afschrift

Op 25 mei gaat de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in en hebben alle Europese landen dezelfde wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Het privacyreglement van Computershop Verweij vof treedt derhalve in werking op 25 mei 2018.

Wijzigingen in dit reglement worden aangebracht door Computershop Verweij vof. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht, nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen.

Dit reglement is bij Computershop Verweij vof in te zien. Desgewenst kan een afschrift van dit reglement worden verkregen.

13. Onvoorzien

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Computershop Verweij vof , met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.

 

terug naar beginpagina
Info
Openingstijden
Algemeen
Computershop Verweij vof
St. Jacobslaan 118
6533 BW Nijmegen
T (024) 350 08 76
info@verweijcomputers.nl
verwcomp@outlook.com
maandag 
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag 
gesloten
10:00 – 17:00
10:00 – 17:00
10:00 – 17:00
10:00 – 17:00
10:00 – 16:00
gesloten
Alle vermelde prijzen zijn incl. 21.0% BTW en onder voorbehoud. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op verzoek kosteloos aan u uitgereikt.

Privacy-verklaring